В община Сунгурларе бяха проведени 6 обучения за опазване на околната среда

В Община Сунгурларе се проведоха 6 обучения на ученици от 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти и 10-ти клас. В продължение на три последователни дни бяха обучени младежи на тема „Опазване на околната среда. Кои са защитените територии в Община Сунгурларе и как да ги опазим“. Екипът посети СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Грозден, ОУ „Христо Ботев“ село Лозарево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Манолич, ОУ „Васил Левски“ село Прилеп и ОУ „Отец Паисий“ село Съединение.По време на лекцията бяха засегнати теми свързани със замърсяване на почвата, водата и как да пазим околната среда. На територията на община Сунгурларе съществуват 13 територии с висока консервационна стойност. Осем от тях са включени в общоевропейската мрежа – НАТУРА 2000, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.На територията на община Сунгурларе има две защитени местности: ЗМ „Лаликото“ и ЗМ „Орлиците“.ЗМ „Лаликото“ е обявена за ПЗ през 1985 с цел опазването на Урумовото лале и други редки растения. Урумовото лале вирее единствено в България, на надморска височина от 0 до 1000 метра в сухи, главно варовити територии, върху хумусно-карбонатни и по-рядко канелени и ерозирани почви. Намира се в землището на село Терзийско.ЗМ „Орлиците“ е обяване за защитена местност през 2003 г. Намира се в землището на село Камчия. Ботаническите проучвания до този момент показват високо видово разнообразие над 340 вида висши растения. Разнообразието от птици също е високо – 71 вида към този момент.Природни забележителности на територията на община Сунгурларе – „Корията“, „Находище на Черни боровинки“, „Чифликова нива“ и „Пробитият камък“ – Бероновска скална гъба. В района има природно местообитание 91М0 “Балкано-панонски церово- горунови гори” и територии в защитените зони по Натура 2000 – “Котленска планина” BG0002029 и “Горна Луда Камчия” BG0000136. По проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП затрансгранично сътрудничество България – Турция.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s