В Сунгурларе се проведе обмен на ноу-хау между турски и български експерти

През периода 23 – 27 август в Сунгурларе се проведе обмен на ноу-хау за опазване на природата и залесяване с експерти от Община Сюлоглу, Република Турция. Посещението включи: представяне на проекта, дейностите по проекта и резултатите пред участниците с акцент върху планираните природозащитни дейности в двете общини. Преглед на обмена на ноу-хау, който се проведе в Сулоглу на 02-06 август 2021 г.- реализирани дейности, постигнати резултати и въздействие. Представяне на защитените територии в община Сунгурларе (използвайки Съвместния наръчник за опазване на природата, разработен в рамките на проекта). Дискусия и обмен на ноу-хау, практики, методи и опит от български и турски експерти относно мерките за опазване на природата и залесяване, прилагани в двете общини. Посещение на всички места в Община Сунгурларе, където са извършени мерките по залесяване в рамките на проекта. Дискусия относно процеса на залесяване, прилаган в Сунгурларе, използваното оборудване и необходимия персонал, благоприятни условия и констатирани проблеми, научени уроци. Посещение на СУ „Христо Ботев”, където декоративните дървета бяха засадени от победителите в конкурса на учениците в рамките на проекта. Дискусия относно провеждания студентски конкурс, видовете засадени дървета, мотивацията на учениците да участват в такива дейности, опита на турските експерти. Поставяне на 20 дървени къщички за птици, които гнездят в дърветата, населявайки естествено местообитание 91M0, като по този начин допринасят за опазването му. Дискусия по темата – необходимостта и използването на къщите за птици, различни видове къщички за птици, конкретни видове птици, за които къщите са подходящи и др. Посещение на териториите, където се планират дейности по почистване от храсти, които предотвратяват растежа на растителността, характерни за определените защитени територии, и правят територията благоприятна за отглеждане на млади насаждения, които обикновено процъфтяват там.Дейностите са по проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s