В Община Сунгурларе се проведе кръгла маса на тема „Опазване на природата от всички“

В Сунгурларе бяха представени дейности по проект CB005.2.12.116 “Съвместна защита на природата”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.   

Официално откриване на събитието направи кметът на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов. “Днес на този форум съм изключително щастлив да поздравя двата екипа от общинската администрация, които работят от Сунгурларе и Сюлоглу. Чрез осъществяване на дейностите по проекта, ние имахме възможността да почерпим от опита на нашата съседка и да популяризираме постигнатото в нашия регион. Убеден съм, че и за напред ще продължим да си сътрудничим в сферата на околната среда, защото има още много идеи за реализиране в Сунгурларе” каза кметът д-р Георги Кенов.   

Кръглата маса имаше  за цел да информира всички заинтересовани страни за вредите върху околната среда, които могат да бъдат причинени от ежедневието на всички хора и методите за защита на природата, включително защитените територии в общините Сунгурларе и Сюлоглу.   

Официални гости на събитието бяха представители от Община Сюлоглу, Басейнова дирекция Черноморски район, Българска Фондация Биоразнообразие – регионален клон Бургас, НЧ “Просвета 1882” – Сунгурларе и СУ “Христо Ботев” – Сунгурларе.   На кръглата маса бяха представени резултатите от природозащитните дейности в общините Сунгурларе и Сюлоглу, проведени в рамките на проекта, обмен на ноу-хау и най-добри практики в опазването на околната среда и природата с акцент върху опазването на специфични видове и естествени местообитания, както и методи за залесяване. Модератор на събитието беше Радостина Ценова от Българска Фондация Биоразнообразие – регионален клон Бургас.   

По време на презентацията бяха представени  теми свързани със замърсяване на почвата, водата и как да пазим околната среда. На територията на община Сунгурларе съществуват 14 територии с висока консервационна стойност. Осем от тях са включени в общоевропейската мрежа – НАТУРА 2000, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа. На територията на община Сунгурларе има две защитени местности: ЗМ „Лаликото“ и ЗМ „Орлиците“. ЗМ „Лаликото“ е обявена за ПЗ през 1985 с цел опазването на Урумовото лале и други редки растения. Урумовото лале вирее единствено в България, на надморска височина от 0 до 1000 метра в сухи, главно варовити територии, върху хумусно-карбонатни и по-рядко канелени и ерозирани почви. Природни забележителности на територията на община Сунгурларе – „Корията“, „Находище на Черни боровинки“, „Чифликова нива“ и „Пробитият камък“ – Бероновска скална гъба. В района има природно местообитание 91М0 “Балкано-панонски церово- горунови гори” и територии в защитените зони по Натура 2000 – “Котленска планина” BG0002029 и “Горна Луда Камчия” BG0000136.   

На събитието представиха флора и фауна в община Сюлоглу, които са изключително богати на биоразнообразие най-вече по отношение на птиците и бозайниците.    

Зелената зона около Язовир Сюлоглу се използва като зона за отдих от жителите на Одрин през летния сезон. Язовир Сюлоглу и езерото Гечкинли допринасят за развитието на местния туризъм в областта. След направени проучвания, са открити 106 различни вида птици. В подножието на язовира има стари тополови дървета и храсти.  Най-забележителният вид в този район е царският орел. “Консервационни дейности” в Сюлоглу са почистване на коритото и крайбрежната среда на река Сюлоглу; залесяване с фиданки бързорастяща върба, ясен и мъждрян с цел предотвратяване на ерозията.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s