Община Сюлоглу организира откриваща пресконференция по проекта „Joint Nature Protection“

Кметът на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов участва в откриващата конференция, заедно със заместник кметовете и административния екип в турския град. На 11 март беше официална презентация направена от координатора на проекта г-жа Емек Услу в община Сюлоглу. Пред обществото представиха информация за дейностите по проекта и очакваните резултати за двете общини. Приветствие за успешно стартиралия проект отправи кмета на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов. След приключване на дискусията беше закрита от г-н Мехмет Орманкъран – кмет на Община Сюлоглу.
Проектът CB005.2.12.116 „Joint nature protection” се изпълнява между Община Сунгурларе, България – водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция – партньор по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, приоритетна ос: „Околна среда”.
Специфична цел: „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничната зона“:
• Опазване на природата и подобряване на състоянието на защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в трансграничния регион;
• Подобряване на природозащитния статус на природните местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез инициативи за сътрудничество;
• Подобряване на капацитета за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие в съвместна кръгла маса за защита на природата;
• Повишаване на осведомеността сред местното население, заинтересовани страни и ученици относно опазването на природата и устойчивото използване и управление на общи природни ресурси.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s