Сунгурларе и Сюлоглу си партнират в общ проект за опазване на природата

Кметовете на Община Сунгурларе д-р Георги Кенов и Община Сюлоглу г-н Мехмет Орманкъран откриха проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection”.
Проектът се изпълнява между Община Сунгурларе, България – водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция – партньор по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, приоритетна ос: „Околна среда”.
На официална пресконференция дадоха старт пред обществото и гражданите в гр. Сунгурларе.
Специфична цел: „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничната зона“:
• Опазване на природата и подобряване на състоянието на защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в трансграничния регион;
• Подобряване на природозащитния статус на природните местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез инициативи за сътрудничество;
• Подобряване на капацитета за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие в съвместна кръгла маса за защита на природата;
• Повишаване на осведомеността сред местното население, заинтересовани страни и ученици относно опазването на природата и устойчивото използване и управление на общи природни ресурси.