ПОКАНА за Откриваща пресконференция

Откриваща пресконференция по проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection” – „Съвместни мерки за опазване на природата” между Община Сунгурларе, Р България и Община Сюлоглу Р Турция.
На 13.02.2020 г. от 11.30 ч. в ритуалната зала на Община Сунгурларе, адрес: гр. Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ № 2, ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Joint nature protection” – „Съвместни мерки за опазване на природата“. Проектът е съфинансиран чрез Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 г., приоритетна ос: „Околна среда”.
Партньори по проекта са: Община Сунгурларе, България – водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция – партньор по проекта. Проектът е насочен към подобряване на състоянието на природно местообитание 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“ в защитени зони по Натура 2000 „Котленска планина“ BG 0002029 и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 в Община Сунгурларе, както и защитена зона „Кованкая“ в Община Сюлоглу, чрез изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата.
Проектът е насочен към изпълнението на специфична цел: „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничната зона”, чрез:
• Опазване на природата и подобряване на състоянието на защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в трансграничния регион;
• Подобряване на природозащитния статус на природните местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез инициативи за сътрудничество;
• Подобряване на капацитета за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие в съвместна кръгла маса за защита на природата;
• Повишаване на осведомеността сред местното население, заинтересовани страни и ученици относно опазването на природата и устойчивото използване и управление на общи природни ресурси.