Две работни срещи в Сунгурларе

Работни срещи на 13.02 и на 14.02 в гр.Сунгурларе по проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection”.
Проектът се изпълнява между Община Сунгурларе, България – водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция – партньор по проекта, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, приоритетна ос: „Околна среда”.