Очаквани резултати от проекта

  • Изпълнени дейности за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу;
  • Изпълнени мерки за подобряване на природозащитния статус на природно местообитание 91М0 “Балкано-панонски церово- горунови гори” и подобряване на природното състояние на териториите в защитените зони по Натура 2000 “Котленска планина” BG0002029 и “Горна Луда Камчия” BG0000136 в Сунгурларе чрез почистване и залесяване;
  • Изчистени речни корита в община Сюлоглу, извършено залесявания и подобряване на състоянието на крайбрежната речна околна среда;
  • Осъществен обмен на ноу-хау за опазване на природата между двете общини;
  • Повишена осведоменост на населението, заинтересованите страни и учениците в двете общини относно опазването на природата и консервацията на природните местообитания и видове.