За Нас

Проект CB005.2.12.116 „Joint Nature Protection“

„Съвместна защита за природата“

Проектни партньори:

 • Община Сунгурларе, Р България  – водещ партньор
 • Община Сюлоглу, Р Турция – партньор 2

Приоритетна ос: „Околна среда”

Специфична цел: „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничната зона”

Начална дата на проекта: 14.09.2019 г.
Крайна дата на проекта: 13.09.2021 г.
Общ бюджет на проекта: 383 552,20 евро
Съ-финансиране от ЕС: 306 809,36 евро

Проектът е насочен към подобряване на природното състояние на защитени зони по Натура 2000 „Котленска планина“ BG 0002029 и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 в Община Сунгурларе, както и защитена зона „Кованкая“ в Община Сюлоглу, чрез изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата.

Цели на проекта:

 • Опазване на природата и подобряване на състоянието на защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в трансграничния регион;
 • Подобряване на природозащитния статус на природните местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез инициативи за сътрудничество;
 • Подобряване на капацитета за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие в съвместна кръгла маса за защита на природата;
 • Повишаване на осведомеността сред местното население, заинтересовани страни и ученици относно опазването на природата и устойчивото използване и управление на общи природни ресурси.


Целеви групи на проекта:

Жителите на Общините Сунгурларе и Сюлоглу /// Туристи и посетители в двете общини

Дейности по проекта:

 • Дейност 1. Управление на проекта:
  • Назначаване на екип по проекта от двете общини;
  • Провеждане на съвместни срещи на екипа по проекта;
  • Успешно изпълнение и отчитане на проекта.
 • Дейност 2. Закупуване на специализирано оборудване за опазване на природата в Сунгурларе и Сюлоглу
  • Община Сунгурларе: самосвал, мини челен товарач с мулчер и свредел, дробилка за клони;
  • Община Сюлоглу: багер и самосвал.
 • Дейност 3. Изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата в Община Сунгурларе – землищата на с. Бероново, с. Везенково и с. Велислав:
  • Подобряване на настоящото състояние на природно местообитание 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“ и превръщане на консервационния му статус от „Неблагоприятен – незадоволителен“ в „Благоприятен“;
  • Разрохване на почвата;
  • Почистване от храсти и вредна растителност;
  • Засаждане на 40 000 фиданки цер и благун на територия от 60 дка с цел запазване на площта на природно местообитание 91МО;
  • Поставяне на 20 броя къщички за птици, които гнездят в дървета, характерни за природно местообитание 91МО;
  • Обмяна на опит с експерти от турска страна.
 • Дейност 4. Изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата в Община Сюлоглу:
  • Почистване на коритото на река Сюлоглу;
  • Залесяване на територия от 88 000 m2 с 10 000 фиданки бързо растяща върба, ясен и мъждрян с цел предотвратяване на ерозия;
  • Подобряване на крайбрежната среда на реката;
  • Обмяна на опит с експерти от българска страна.

 • Дейност 5. Съвместна кампания за повишаване на осведомеността „Опазване на природата от всички”:
  • Изработване на Съвместен наръчник за опазване на природата;
  • Провеждане на Кръгла маса за опазване на природата в Сунгурларе;
  • Изработване и разпространение на информационни материали за опазване на природата.
 • Дейност 6. Съвместна училищна кампания за опазване на природата:
  • Провеждане на лекции по опазване на природата в училища в Сунгурларе и Сюлоглу;
  • Провеждане на съвместен конкурс за опазване на природата сред ученици от Сунгурларе и Сюлоглу с есета/ колажи/ снимки и др.;
  • Засаждане на дървета в Сунгурларе и Сюлоглу от победителите в конкурса.
 • Дейност 7. Комуникация и визуализация:
  • Организиране на прес-конференции в Сунгурларе и Сюлоглу;
  • Разработване на интернет страница и Facebook страница на проекта;
  • Изработване на промоционални материали по проекта.